151006_SACO-SGAS - Bild01_SACO_Gate2
Bild01_SACO_Gate2.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild02_Taxiing_2RWy36
Bild02_Taxiing_2RWy36.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild03_ViewOnGAHangar
Bild03_ViewOnGAHangar.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild04_Rwy36_ready4TakeoOff
Bild04_Rwy36_ready4TakeoOff.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild05_PositiveClimbRateGearUp
Bild05_PositiveClimbRateGearUp.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild06_InterceptingRoute2SGAS
Bild06_InterceptingRoute2SGAS.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild07_PassingSaltSea
Bild07_PassingSaltSea.jpg
68 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild08a_StrongtailwindsPushingOverspeed
Bild08a_StrongtailwindsPushingOverspeed.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild08_Windity
Bild08_Windity.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild09_LaResistencia
Bild09_LaResistencia.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild10_LaResistenciaNorthEast
Bild10_LaResistenciaNorthEast.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild11_SouthWestFormosa
Bild11_SouthWestFormosa.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild12_(NM_South_SGAS_Asuncion
Bild12_(NM_South_SGAS_Asuncion.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild13_SGAS_750ft_2NM
Bild13_SGAS_750ft_2NM.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild14_SGAS_LeavingRwy02
Bild14_SGAS_LeavingRwy02.jpg
67 | 07-10-2015
151006_SACO-SGAS - Bild15_SGAS_Asuncion_Stand_G2
Bild15_SGAS_Asuncion_Stand_G2.jpg
67 | 07-10-2015
Page 1 |